als kwaliteit telt
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hovenier Peter Sluiter te Diever
.
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
betreffende het uitvoeren van werkzaamheden door Hovenier Peter Sluiter. Afwijken
van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Hovenier Peter Sluiter., voor de uitvoering waarbij door
Hovenier Peter Sluiter derden worden ingeschakeld.

2. Tot stand komen van overeenkomsten
2.1 Voorafgaande aan het tot stand komen van een overeenkomst, zal Hovenier Peter Sluiter
een offerte c.q. raming van de kosten aan de opdrachtgever verstrekken. Deze offerte of raming is
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en gebaseerd op de door opdrachtgever geuite
wensen. Wijziging van de offerte na het tot stand komen van de overeenkomst of raming, is mogelijk
en wordt beschouwd als meer- dan wel minderwerk.
Mondelinge aanbiedingen door Hovenier Peter Sluiter zijn niet bindend, tenzij deze
schriftelijk door hem zijn bevestigd.

2.2 Bij de offerte zal Hovenier Peter Sluiter aangeven of het werk wordt uitgevoerd als
aangenomen werk tegen een vast tarief, dan wel of de gewerkte uren op regiebasis achteraf aan de
opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht, evenals de geleverde materialen.

2.3 Eventuele ontwerpen zullen door Hovenier Peter Sluiter apart aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht indien en voor zover het door Hovenier Peter Sluiter
ontworpen werk niet door hem wordt uitgevoerd bij de opdrachtgever.

2.4 Op alle door Hovenier Peter Sluiter vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging,
openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Hovenier Peter Sluiter.
2.5 Als de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan Hovenier Peter Sluiter
wordt gegeven, zal de offerte compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen binnen 14
dagen na datum der beslissing aan Hovenier Peter Sluiter retour worden gezonden.

2.6 Eventuele wijzigingen van de offerte of raming worden schriftelijk door Hovenier Peter Sluiter
bevestigd aan opdrachtgever en door de opdrachtgever voor akkoord getekend, alvorens
deze wijzigingen worden uitgevoerd. Ook meer- en minderwerk dienen, na opgave van
Hovenier Peter Sluiter voor akkoord door de opdrachtgever te worden ondertekend,
alvorens dit wordt uitgevoerd. Wijzigingen aangebracht door opdrachtgever kunnen tot gevolg
hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd buiten de verantwoordelijkheid van
Hovenier Peter Sluiter wordt overschreden.

2.7 Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW en andere
door de overheid opgelegde heffingen.

3. Uitvoering van de werkzaamheden en overmacht
3.1 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal deze door Hovenier Peter Sluiter
worden opgenomen in de planning. De opdrachtgever is akkoord met het gegeven dat
Hovenier Peter Sluiter enige tijd nodig heeft voor de voorbereiding van de uitvoering van
de werkzaamheden en deze werkzaamheden moet inplannen. Hovenier Peter Sluiter zal
tevoren de opdrachtgever meedelen hoeveel tijd met de uitvoering van de werkzaamheden gemoeid
zal zijn en wanneer de werkzaamheden naar verwachting zullen zijn afgerond. Hovenier Peter Sluiter
heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
kosten van de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden worden afzonderlijk bij de
opdrachtgever in rekening gebracht.
3.2 Slechte of minder gunstige weersomstandigheden zullen door partijen worden beschouwd als
overmacht. Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Hovenier Peter Sluiter
toegestaan om de werkzaamheden, al dan niet gedeeltelijk, op een later tijdstip uit te
voeren. Onder overmacht wordt, naast hetgeen in artikel 13 van deze voorwaarden is bepaald, in
deze algemene voorwaarden eveneens verstaan alle overige van buiten komende oorzaken, al dan
niet voorzien, waarop Hovenier Peter Sluiter geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Hovenier Peter Sluiter niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3.3 Opdrachtgever zal Hovenier Peter Sluiter steeds de gelegenheid geven om de
werkzaamheden naar behoren uit te voeren, een onbelemmerde toegang tot het betreffende
perceel te verlenen en, desgevraagd, om water en/of elektriciteit te leveren.
3.4 Indien de werkzaamheden van Hovenier Peter Sluiter ten gevolge van onvoorziene
obstakels in en/of boven de grond worden vertraagd, zullen de hieruit voortvloeiende
meer werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Dit zal aan opdrachtgever
schriftelijk worden bevestigd. Indien er sprake is van bijzonderheden, bijvoorbeeld zoals omschreven
in artikel 7.5 van onderhavige voorwaarden, zal er door Hovenier Peter Sluiter immer een
nacalculatie plaatsvinden, daar de werkzaamheden gemoeid met deze omstandigheden niet binnen
de opdracht vallen.

4. Garantie
4.1 De garantie op geleverd straatwerk en overig niet levend materiaal, mits deze afgenomen zijn
via /bij Hovenier Peter Sluiter bedraagt één jaar, gerekend
vanaf de datum van oplevering van de werkzaamheden. Een beroep op garantie dient ook in dit geval
schriftelijk te geschieden.
4.2 De garantie op geleverde groenvoorzieningen komt te vervallen wanneer de opdrachtgever niet
de normale zorg die van hem/haar verwacht mag worden, heeft betracht, waaronder – doch niet
uitsluitend – begrepen het ten allen tijde voldoende vochtig houden van de ondergrond en het
verwijderen van groei belemmerende omstandigheden.

5. Leveranties
5.1 Alle leveranties welke door Hovenier Peter Sluiter geschieden, worden – voor zover
deze geen onderdeel vormen van een aangenomen werk en derhalve in de prijs daarvan zijn
begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer,
verwerken en/of aanbrengen.
5.2 Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem
verwerkte levende materialen wordt door Hovenier Peter Sluiter mits de verzorging aan
haar schriftelijk is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of
terreinomstandigheden dan wel van overmacht. Geringe afwijkingen in de hergroei zijn hierin niet
begrepen. Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval.
6. Oplevering, inspectie en gebreken
6.1 Na afloop van de uitvoering van de werkzaamheden wordt het werk door Hovenier Peter Sluiter
aan de opdrachtgever opgeleverd. Deze oplevering geschiedt middels een
gezamenlijke (nauwkeurige) inspectie van het uitgevoerde werk, tijdens welke eventuele klachten
en/of tekortkomingen ten aanzien van het werk, voor zover zichtbaar, direct aan Hovenier Peter
Sluiter dienen te worden gemeld. Zichtbare klachten, dan wel tekortkomingen die tijdens
de oplevering niet worden gemeld door de opdrachtgever, behoeven door Hovenier Peter Sluiter
niet te worden hersteld, tenzij die klachten c.q. tekortkomingen binnen uiterlijk tien (10)
werkdagen na datum aflevering schriftelijk aan Hovenier Peter Sluiter zijn meegedeeld en
naar het redelijke oordeel van Hovenier Peter Sluiter genoegzaam is aangetoond dat het
uitgevoerde werk gebreken vertoont.
6.2 Indien een onderdeel van het werk niet tegelijk met het gereedkomen van het werk (op)geleverd
kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door de
opdrachtgever van een tussen hem en Hovenier Peter Sluiter daarvoor overeen te komen
redelijk bedrag.
7. Aansprakelijkheid
7.1 Hovenier Peter Sluiter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door opdrachtgever
geleden schade die het gevolg is van tekortkomingen in de verlening van diensten, tenzij deze schade
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hovenier Peter Sluiter of zijn
ondergeschikten.
7.2 De aansprakelijkheid van Hovenier Peter Sluiter is steeds beperkt tot het bedrag dat
in het betreffende geval mogelijk onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hovenier Peter Sluiter
wordt uitbetaald. Deze eventuele verzekering kent beperkingen in dekking, onder
meer wat betreft de hoogte van de schade en wat betreft het aantal schadegevallen per jaar.
7.3 Eventuele aansprakelijkheid voor tekortkomingen ten aanzien van geleverd zand, grond,
teelaarde en/of compost eindigt op het moment waarop deze zaken op de grond van de
opdrachtgever zijn aangebracht en zodra vermenging heeft plaatsgevonden.
7.4 Eventuele aansprakelijkheid voor geleverd dood of levend materiaal, is beperkt tot het bedrag
van de overeengekomen prijs van het geleverde, exclusief omzetbelasting en andere door de
overheid opgelegde heffingen.
7.5 De opdrachtgever is verplicht om Hovenier Peter Sluiter voor aanvang van de
werkzaamheden te informeren omtrent alle eventuele bijzondere (schadeveroorzakende)
omstandigheden en/of andere in het kader van de opdracht van belang zijnde zaken in, om en nabij
het perceel waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Indien en voor zover de
opdrachtgever tekort is geschoten in genoemde informatieplicht, vrijwaart opdrachtgever
Hovenier Peter Sluiter voor de daaruit eventueel voortvloeiende schade.
7.6 Hovenier Peter Sluiter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.7 Indien Hovenier Peter Sluiter ter zake van enige schade, waardoor hij krachtens de
overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en
Hovenier Peter Sluiter alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
8. Klachten
8.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6.1 in deze voorwaarden, dienen klachten over de verrichte
werkzaamheden door de opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na de datum van oplevering van
de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Hovenier Peter Sluiter.
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat Hovenier Peter Sluiter in staat is adequaat te reageren.
8.2 Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet
ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht, zoals
bijvoorbeeld omschreven in artikel 4.2, na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de
materialen in acht heeft genomen.
9. Betaling
9.1De uit te voeren werkzaamheden zullen door Hovenier Peter Sluiter als volgt worden
gefactureerd:
50% voor aanvang van de werkzaamheden;
40% tijdens de uitvoering van het werk;
10% direct na afloop van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders in de overeenkomst is
Overeengekomen. Inclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.
9.2 Alle facturen dienen, zonder enige aftrek, verrekening, opschorting, inhouding, korting of tegen
vordering, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien Hovenier
Peter Sluiter niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn betaling heeft ontvangen, is
de opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, over het openstaande factuurbedrag inclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen een
vertragingsrente van 1% over het openstaande factuurbedrag per maand, een gedeelte van een
maand daaronder begrepen, verschuldigd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten een
betalingsverplichting niet op, doch Hovenier Peter Sluiter is gerechtigd haar
werkzaamheden op te schorten zolang de betaling van de factuur niet is geschied binnen de gestelde
betalingstermijn.
9.3 Voorts is de opdrachtgever, naast het bepaalde in artikel 9.2 van deze voorwaarden, de
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke in redelijkheid zijn gemaakt, waarbij als
uitgangspunt geldt het tarief buitengerechtelijke incassokosten van de Nederlandse Orde van
Advocaten.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Hovenier Peter Sluiter geleverde zaken, zowel dood als
levend materiaal, waaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen etc., gaat pas over op
de opdrachtgever nadat deze alle vorderingen van Hovenier Peter Sluiter in het kader
van de overeenkomst tussen Hovenier Peter Sluiter en de opdrachtgever, alsmede ter
zake van de vorderingen van tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomst en
vorderingen uit hoofde van door Hovenier Peter Sluiter ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, heeft voldaan.
11. Annulering van opdracht
11.1 Indien de opdrachtgever een opdracht inzake het uitvoeren van werkzaamheden door
Hovenier Peter Sluiter wenst te annuleren, dient deze annulering schriftelijk te worden
verricht. Bij annulering van de opdracht tot vier (4) weken voor de overeengekomen aanvangsdatum
zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht. Bij
annulering tussen vier (4) weken en tot één (1) week voor de overeengekomen aanvangsdatum is
75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd. Indien minder dan zeven (7) werkdagen
voorafgaande aan de overeengekomen aanvangsdatum is geannuleerd, is 100% van de totale waarde
van de opdracht verschuldigd.
11.2 Voorts is Hovenier Peter Sluiter bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht, waaronder een situatie zoals in artikel
7.6 van onderhavige voorwaarden is beschreven. Indien de overeenkomst (partieel) wordt
ontbonden zijn de vorderingen van Hovenier Peter Sluiter op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Hovenier Peter Sluiter de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.3 Hovenier Peter Sluiter kan onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang
opzeggen, de nakoming van de verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden, in het
geval de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt:
1.de opdrachtgever is opgehouden te bestaan of ontbonden, is in een andere rechtsvorm omgezet,
juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst;
2.de opdrachtgever is in staat van faillissement verklaard, aan hem/ haar is, al dan niet voorlopig,
surseance van betaling verleend, of de opdrachtgever heeft anderszins het vrije beheer of de vrije
beschikking over diens vermogen verloren, één en ander ongeacht of de desbetreffende rechterlijke
uitspraak onherroepelijk is geworden, of de opdrachtgever buiten faillissement of surseance haar
schuldeisers een akkoord aangeboden;
het bedrijf van de opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van de opdrachtgever is
overgedragen aan een derde;
3.op één of meer aandelen van de opdrachtgever in het kapitaal van een vennootschap enig beperkt
recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag wordt niet binnen dertig (30) dagen wordt
opgeheven;
4.in het geval de opdrachtgever een rechtspersoon is of bedrijfsmatig handelt, dan wel wanneer de
opdrachtgever een natuurlijk persoon is:
5.de wederpartij is tekortgeschoten in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de
overeenkomst van opdracht en is, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na
door Hovenier Peter Sluiter in gebreke te zijn gesteld, de verplichting niet alsnog binnen
de in de ingebrekestelling bepaalde termijn nagekomen. Voor de toepassing van dit onderdeel wordt
een ingebrekestelling verstaan: elke schriftelijke mededeling waaruit ondubbelzinnig blijkt dat
Hovenier Peter Sluiter nakoming verlangt.
6.na het sluiten van de overeenkomst Hovenier Peter Sluiter omstandigheden ter kennis
zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst niet zal nakomen.
7.in het geval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, wanneer deze komt te overlijden.
12. Onderhoudswerkzaamheden
12.1 De overeenkomst tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden wordt, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en dient schriftelijk, wanneer een van der
partijen deze wenst te beëindigen, door een van beide partijen te worden opgezegd met
inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
13. Overmacht
13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het in het land van
herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar
Hovenier Peter Sluiter of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van Hovenier Peter Sluiter, ex- en importverboden, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hovenier Peter Sluiter
leveren voor Hovenier Peter Sluiter overmacht op, die haar ontheffen van haar
verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op
schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden en/of recht geeft tot
ontbinding van de overeenkomst.
13.2.Hovenier Peter Sluiter is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd om de opdracht
te annuleren of deze op te schorten totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden
te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventueel reeds geleverde prestatie en/of
goederen te betalen inclusief btw en andere door de overheid opgelegde heffingen.
14. Milieuaspecten
14.1Hovenier Peter Sluiter zal, indien vermeld op de opdrachtbevestiging, zorg dragen
voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de
uitvoering van haar werkzaamheden vrijkomen, voor zover deze afval- c.q. reststoffen niet
verontreinigd zijn en/of van zulke aard zijn dat een schoongrondverklaring zou worden afgegeven
voor deze afval- c.q. reststoffen.
14.2 Indien de afval- en/of reststoffen materiaal betreft welke verontreinigd is en/of daarvoor geen
schoongrondverklaring zou kunnen worden afgegeven, dan wel van bijzondere aard is, waardoor
extra kosten ontstaan voor het verwijderen van de afval- en/of reststoffen op een milieu hygiënisch
verantwoorde wijze, komen alle kosten, samenhangende met de verwijdering van voornoemd
materiaal, geheel voor rekening van opdrachtgever.
15. Transportrisico’s
15.1 Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16. Overig
16.1 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van toepassing. Hovenier Peter Sluiter en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen
te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht wordt genomen.
17. Geschillen en toepasselijk recht
17.1 Op alle overeenkomsten welke vallen onder de werking van deze algemene voorwaarden, is
Nederlands recht van toepassing.
De rechter in de (dichtstbijzijnde plaats bij de) vestigingsplaats van Hovenier Peter Sluiter
is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Hovenier Peter Sluiter het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen
zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst